Search

ዛንታ ራሄል፡ ምእንቲ ደቀይ!

ዛንታ ራሄል፡ ምእንቲ ደቀይ!

ራሄል ኣብ 2012 እያ ካብ ኤርትራ ወጺኣ፡፡ ንኣርባዕተ ዓመታት ኣብ ሱዳን ናይ ጉልበት ስራሕ እናሰርሐት ነቲ ጉዕዞ ዝኾና ገንዘብ ኣዋህለለት፡፡ ኣብ 2014 ነፍሰጾር ኮይና ሓደ ወዲ ዓመት እናኣለየት ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ክትናበር ድሕሪ ምጽናሕ ዕድለይ ኢላ ነቲ ጉዕዞ ሰሃራን መዲተራንያንን ክትፍትኖ ወሰነት፡፡  

ምስቲ ነፍሰጾር ምዃና ኣብቲ ጽንኩር ጉዕዞ ንወዳ ማይን መግብን ክትቅርብ ኣሸጋሪ እዩ ኔሩ፡፡

“መግቢ ምስ ወዳእና እንታይ ኢለ መጻእኩ ኢለ ተጣዒሰ” ትብል፡፡ “ ሽዑ ወደይ ታተ ውን ኣይክእልን እዩ ኔሩ፡፡ እቶም ሓለዋ ዶባት ረኺቦም ሽግርና እንተ ዝውዱኡልና ኢለ እተመነኹሉ እዋን እውን ኔሩ፡፡ ንወደይ ኣብ ጎረርኡ ማይ ጥብ አብለሉ ኔረ፡፡” ትብል ሕንቕንቕ እናበለት፡፡

ብሰምሰርቲ ጾታዊ ዓመጽ ከይወርዳ ጥራይ ዘይኮነ ንሳን እቶም ሰምሰርቲ ንባዕሎምን ኣዝዮም ዝፈርህዎ ኣብ ኢድ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ከይኣትዉ እዩ ኔሩ፡፡

ብዕድል ኣደን ወድን ኣብ ንሊብያ ብሰላም ሰጊሮም ኣብ ባሕሪ ከኣ ብህይት ኣድሕን ካብ ምጥሓል ድሒኖም፡፡

ዛንታ ራሄል ኣብዚ ስማዕ፡፡

ዕለተ ቃለመሕትት: 14 October 2016  |  መወዳእታ ዝተዓረየሉ: 3 January 2017  |
ሓታቲ: Khaled Abdu Mohammedsaid  |  ጸሓፊት: Christa Awuor Odinga  |  ቀራጺ: Max-Michel Kolijn