Search

ልዋም ዘይተጸበየቶ ተረክቦ

ማንም ኣይትእመን

00

ልዋም ኣብ ሰነ 2014 ጋል 16 ዓመት ከላ ፤ አያ አቲ ዘይሕጋዊ ጉዑዞ ጀሚራቶ።

መብዛሕቶኣም ደቂ ቤትትምህርታ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ይወጹ ስለዝነበሩ፤ ኣብ ትምህርቲ ኪተድህብ ኣይከኣለቲን። ቤትትምህርቲ ክትከይድ ከላ፤ ኣዲኣ ጋለይ ካብ ቤትምህርቲ ትምለስ ዶ ትኸውን ወይ ዶብ ትሰግር ዚብል ሻቕሎት ኔርዋ።።

“ኩሉ ግዜ ነደይ ማሓዙተይ ከይደን ኢለ ክነግራ ከለኹ፤ ኣጆኪ ኣይትሻቐሊ፤ ኣብ ትምህርቲኺ ጥራይ ኣድህቢ ትብለኒ ኔራ።” ብተወሳኺ “ደቂ ትምህርተይ ኣብ መንገዲ ኽትረኽቦም ከላ፤ ጋለይ ኣበይ ኣላ ኢላ ትሓቶም ኔራ።” ትብል ልዋም ብተወሳኺ

ኣቦ ልዋም ካብ ኤርትራ ንኽይትወጽእ ፤ሰልዲ ኣብ ቁጽሪ ሕሳባ ከቀምጠላን ፤ላፕቶፕ ኽዕድገላ ቓል ኣትዩላ ኔሩ እዩ። ናይ ሰሃራ ጉዕዞ ሓደጋነት አንዳነገረ፤ ሓዳር ጌራ ኣብ ኤርትራ ምስ ስድረኣ ክትጸንሕ ድማ፤ከእምና ይፍትን ኔሩ።

ልዋም ሓሓሊፋ ን ሓዋ ትዉከሶ ኔራ። መደባታ ትነግሮ፤ከምእውን ኣብ ጉዕዞኣ ከሰንያ ትሓቶ ኔራ። በዚ ምኽያት ከኣ ኣብ ሞንጎኦም ባአሲ ይፍጠር ኔሩ፤ብዛዕባኡውን ክትዛረብ ምስ ሰማዓ፤ክዓግታ ፈቲኑ ኔሩ።

ዝኮነ ናይ ስድራኣ ለበዋ ወይ ጻዕሪ ንክትተርፍ፤ ሓሳባታ ከቀይራ ኣይካኣለን። ንኽትኸይድ ወሲና አያ ኔራ። ሓደ መዓልቲ ናብ ዓባያ ክትበጽሕ ኢላ ምስከደት፤ ብዘይ ናይ ስድረኣ ኣፍልጦ፤ናብ ኢትዮጵያ ተበጊሳ። ዓባያውን ንኽትከይድ ኣይተተባባዓን እያ ኔራ።

ኣብ ኢትዬጵያ ዒዲ ሓሪሽ ዝነበረ መዓስከር ስደትኛ ኣትያ። ኣብቲ ከባቢ ትቕመጥ ዝነበረት ሓትነኣ ምስኣ ክትነብር ሓቲታታ። ኣብቲ እዋን ከኣ ኣብ ናይ ሓቲነኣ እንዳሻሂ ብምስራሕን፤ካብ መዓስከር ስደተኟ መቑንን እንዳወሰደት ትነብር ኔራ።ድሕር ኣርባዕተ ወርሒ ሓደ ዘይሕጋዊ ኣስጋሪ፤ናብ ኤውሮፓ ክትኸይድ ትደልይ እንተኮይና ሓቲትዋ። ወላካ ን ዉዱብ ሑቡራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት (UNHCR) ኣይትወከሶም ፤ ካልእውን ኣማራጺታት ናብ ሳልሳይ ሃገራት ናይ ምኻድ ተስፋታት ኣይትርከብ ፤ ከይተወላወለት ንምኻድ ወሲና ።

“ኩሎም ማሓዙተይ ምስ ከዱ፤ ኣነውን ንምኻድ ድልየት ኣሕዲረ። እቶም ሕጋዊ መገዲ ዝፍትኑ ዝነበሩ ሰባት፤ ኣብቲ ዓዲ (ሱዳን) ልዕሊ ኣርባዕተ ወይ ሓሙሽተ ዓመት ተቐመጥቲ ዝነበሩን፤ ስድራ ቤት ዝነበሮም ሰባት እዮም።” ትብል ልዋም ” ድሕሪ ሓጺር ኣዋርሕ ኣብኡ ምስ ተቐመጥካ ከምኡ ምፍታን ኣይሕሰብን እዩ። ጋሻ ወይ ሓድሽ ነባሪ እንተኾይንካ ፤መዓልታዊ ናይ መግቢ መቑነን ፤መንበሪ ቦታን ጥራሕ እዩ ዝወሃበካ።” ብተወሳኺ ልዋም “ብ ዉዱብ ሑቡራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ወይ ድማ ካልእ ሕጋዊ መስርሕ ኣይፈተንኩን።” ትብል ።

ኣብ እስራኤል ዝቕመጥ ሓውባኣ 1500 ዶላር ሲለዘሓገዛ ፤ ብመገዲ ናይ ዘይሕጋዊ ኣስገርቲ ፤ ናብ ሱዳን ሰጊራ።

ቕድሚ መኪና ምርካባ ኣብ ሱዳን፤ ምስ ካልኦት ሽሞንተ ኣወዳት ሓቢራ፤ ማይ እንዳሃረመ ን ሓሙሽተ ሰዓታት ዝኸውን ተጋዒዞም። እዚ ክፋል ናይቲ ጉዕዞ ከኣ ኣዝዩ ኣስጋኢ አዩ ኔሩ።
ኣብ ሱዳን ዘጋጠሙ ን ደቂ ኣንስትዮ ኣሰቃቒ ዝኾኑን ፤ ዛንታታት ከም ዓመጽን ካልኦትን ሰሚዓ ትፈልጥ ኔራ።
“ድላዮም ደስ ዚበሎኦም ደቂኣንስትዮ መሪጾም፤ ኣብ ጋቢና ወሲዶም፤ ከም ዝጻወቱለን ንሰምዕ ኔርና።” ትብል ልዋም

ልዋም ኣብ ሓጀር ሱዳን ምስ በጸሐት ወዲ ሓውቦኣ ረኪባቶ፤ ንሱውን ኣብቲ ኸባቢ ሓደ ዘመዶም ከምዘሎን ፤ ከም ዘይሕጋዊ ኣሰጋጋሪ ከምዝሰርሕን ክሕግዛ ከምዝኽእል ሓቢርዋ። ነዚ ምስ ሰመዓት ከኣ ቅሳነት ተሰሚዕዋ፤ ምኽንያቱ ናብቲ ቲደልዮ ቀጻሊ ጉዕዞ ትሕገዝ ኮይና ስለዝተሰማዓ።

በኣጋጣሚ ግን እቲ ቤተሰብ (ሓውባኣ)፤ ብዑሉግ፣ ተቆጻጻሪን ፤ዘይከውን ተስፋ ዚህብ ፤ሰብ ኮይኑ ረኺባቶ።
ንልዋም ብሓውቦኣ ዚበጻሓ በደላት ፤ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ገርኩም ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ድሕሪ ኣርባዕተ ወርሒ ኣቦ ልዋም ፤ ናብ ሊብያ ቲኸደሉ ሰልዲ ሰዲዱላ።
ጉዕዞ ሊብያ ከቢድ ኔሩ። ልዋም ምስ 14 ሰባት ኣብ ትጋዓዘሉ ዚነበረት አዋን ሰለስተ ሓደጋታት ኣጋጢምዎም፤ እዚ ድማ ብሰንኪ እቲ ኣውቲስታ ሰትዩን ብናህሪ ይጋዓዝ ስለዝነበረ እዩ።

ልዋም ናይ ውሽጣዊ ኣካላት ማህሰይቲ፤ ኣብ ከባቢ ክሳዳን ሑቆኣን ኣእዛናን ኣጋጢምዋ። ናይ ሕክምና ሓገዝውን ክትሓትት ኣይከኣለትን፤ምኽንያቱ ከይትእሰር ወይ ከይትቕተል ስለ ዝሰገኣት። ኣብዚ እዋን እዚ፤ ብዙሕ ብዛዕባ ምኽርታቲን መጠንቀቕታታትን ወለዳ ይዝከራ ኔሩ። ወላሓንቲ ኪትብገር ግን ኣይከኣለትን፤ ምኽንያቱ ድሮ ነዊሕ ስለዝተጋዓዘት፤ ንቕድሚት ጥራሕ እያ ክትስጉም ትኽእል።

ልዋም “የጣዕሰኒ፤ ብኻ ምስ ኣደይ ጸኒሐ እሞ ስድራ መስሪተ ።ከም ዝተጸበኽዎ ኣይጸነሓንን፤ግን እንታይ ኪገብር፤ውሳነ ወሲነ እቲ ጉዕዞ ድማ ጀሚረዮ ኣለኹ።” ትብል

ኣብ ግዜ ቃለ መሕትት ፤ ልዋም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ንምስጋር ብምሕሳብ፤ኣብ ካሌ ፈረንሳይ ትቅመጥ ኔራ።

ዕለተ ቃለመሕትት: 13 April 2016  |  መወዳእታ ዝተዓረየሉ: 15 April 2016  |
ሓታቲ: Saba Kidane  |  ጸሓፊት: Christa Awuor Odinga  |  ቀራጺ: Max-Michel Kolijn