Search

ሞት ዝተሰነዮ ጉዕዞ ገሬ

ገሬ ተቐማጢ ጀርመን ኮይኑ፤ ኣብዚ እዋን እዚ ውሳነ ሕቶ ዑቕባ ይጽበይ ኣሎ። ኣብዚ ታሕቲ ቐሪቡ ዘሎ ስእልታት፤ ገሬ ኣብ ጉዕዞ ሳሃራ ኣብ 2013 ዝተሳኣሎን ንዓና ዘካፈለና እዩ።
ማይ ዝውድኣና ኣብ ዝመሰለሉ እዋን፡ኣጋጣሚ ዝጸንሓና ውሑጅ፡እናሰተኹ ዘርኢ ስእሊ፡ 15/08/2013

ዕለት 14/08/2013 ናብ ሳህራ ንኽንብገስ ኣብ ጫፍ ካርቱም ኣብ ዝሓደርናሉ ለይቲ ንግሆ ዝተወስደት ስእሊ። ብየማን እቲ ብ ኣፍ ልቡ ደቂሱ ዘሎ” ኣብርሃም ወዲ ሓጎስ እዩ” ማዕርኡ ዘሎ ከኣ ዮናስ እስቲፋኖስ ይብሃል እቲ ብጸጋም ዘሎ ድማ ኣነ እየ።

ካብዞም 5 ኣወዳት እቲ ኣብ ማእከል ዘሎ ኣነ እየ፡፡ እቲ ብጸጋም ካልኣይ ዘሎ ወዲ፡ሳህራ ምሳይ ኔሩ፡ኣብ ሳህራ ከለና፡ክመውት እየ ግን፡ከይትርስዓኒ ግጥሚ ክኣ ትጽሕፈለይ እናበለ ይዛረብ ኔሩ ከም ዋዛ፡ኣብ ባሕሪ ድማ ተጎዲኡ(ሞይቱ)

Related stories