Search

ስቃይ ፊልሞን

ጭውያን ምስቓይን

00

ናይ ፊልሞን ታሪኽ

ቅድሚ ምጭዋየይ ናብ ኤውሮፓ ይኹን ኣሜሪካ ናይ ምኻድ ድልየት ኣይነበረንን ይብል ፊልሞን. ስርሐይ ኢልክትሮኒክስ ምዕራይን ኣብ ናይ ሓበሬታ ቴክኖሎጅን ስለዝነበረ በዚ ሞያይ ኣብ ኡጋንዳ ወይ ኣንጎላ ክሰርሕ እዩ ኔሩ ድልየተይ።

ወዲ 27 ዓመት ዝኾነ ፊልሞን ድሕሪ ካብ ሃገር ድሕሪ ምውጽኡ ሂወቱ ኣብ መዓስከር ሸገራብ ክጠዓዕሞ ይፍትን ኣሎ ወረቀት መንነት ምስተዋህቦ ድማ ናብ ኡጋንዳ ወይ ኣንጎላ ብምኻድ ሓደሽ ሂወት ምጅማር ይሓስብ።

ሓደ መዓልቲ ምስ ብጾቱ ዕንጨት ንምምጻእ ኣብ ዝወጽሉ ግዜ ምስ ክልተ ብጹቱ ተጨውዩ። እቶም ጨውይቲ ካብ ብሂረ ራሻይዳ ኮይኖም ኤርትራውያን ካብ ሱዳን ብምጭዋይ ናይ ግብጺ ብምውሳድ ናብ ካልኦት ኣሰጋገርቲ ሰባት የረክብዎም ብተረኦም ከኣ ኣቶም ተረከብቲ ናብ ሲናይ በረኻ ወሲዶሞም።

ተሞክሮ ምጭዋይ ፊልሞንን ኣብ ኢድ እቶም ጨወይቲ ዘጋጠሞ ስምዑ

ድሕሪ ኣቲ ገንዘብ ምኽፋሉ ኩነታት ጥዕንኡ ብዘየገድስ ናብ ካልኡ ኣሰጋገርቲ ተመሓላሊፉ ኣብ ኢድ እዞም ሰባት ከኣ ኣብ ትሕቲ ተስፋ ምቁራጽ ከሎ ሕያዎት ሰባት ረኺቡ። ” እንታይ ዓይነት ፍሩት ክበልዕ ይደልይ ምስ ሓተቱኒ ክእምን ኣይከኣልኩን ይብል እሱ የእዳወይ ከንቀሳቅስ ስለዘይከኣልኩ እታ መዓልቲ እቲኣ ባዕሎም የኾልሱኒ ኔሮም” “ወላካ ገለ በደዊን ክምለስ ዘይክእል ቃንዛ እንተገደፉለይ ካልኦት በደዊን ከኣ ሂወተይ ኣድሒ ኖማ እዮም” ይውስኽ ፊልሞን።

ኣብ ኢድ እቶም ኣስገርቲ ከሎን ኣሰጋግርኡን ናብ እስራኤል ስምዑ

ከባቢ ዓመትን ፈረቃን ኣብ እስራኤል ድሕሪ ምጽናሕ ተሞክርኡ ንብዙሓት ጋዜጠኛታት ድሕሪ ምክፋሉ ንፊልሞን ንምሕጋዝ ገለ ወልቀሰባት ገንዘብ ብምውፋይ መጥባሕታዊ ሕክምና ክገበር ወይ ናብ ኣሜሪካ ወይ ናብ ጀርመን ከኸይድ ደለዩ. ብሓገዝ ሓደ ደራኺ ዝኾነ እስራኢላዊ ዓርኪ ፊልሞን ምስ ብጻዩ ናይ ቨልጅም ቪዛ ረኺቡ ኣብ ቨልጅም ዑቕባ ሓቲቱ ድሒሩ ኸኣ ኣብ ጀርመን መጥባሕቲ ደህሪ ምክያድ ሕጂ ኣብ ጀርመን ይርከብ።

ተሞክሮን ትጽቢትን ፊልሞን ኣብ ኤውሮፓ ስምዑ

ዕለተ ቃለመሕትት: 8 September 2015  |  መወዳእታ ዝተዓረየሉ: 15 April 2016  |
ሓታቲ: Khaled Abdu Mohammedsaid  |  ጸሓፊት: Christa Awuor Odinga  |  ቀራጺ: Max-Michel Kolijn