Warning: Use of undefined constant DATABASE_SERVER - assumed 'DATABASE_SERVER' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tellingt/public_html/wp-config.php on line 32

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tellingt/public_html/wp-config.php:32) in /home/tellingt/public_html/wp-content/plugins/sg-cachepress/class-sg-cachepress.php on line 311
ዛንታ ፈይሰል – ብጽምዋን ጭንቀትን ዝሳቐ መንእሰይ! - ምንጋር ሓቀኛ ታሪኽ
Search

ዛንታ ፈይሰል

ብጽምዋን ጭንቀትን ዝሳቐ መንእሰይ!

ፈይሰል ቅድሚ ሕጊ ጥሒሱ ምብራሩ ኣብ ሃገረ ስዑዲ ዓረብ ምስ ስድራኡ ይቕመጥ ኔሩ፡፡ ኣብ ኤርትራ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣቢሉ ምስ ተቐመጠ ግና ኣብ ዓሰርተ ሸውዓተ ዓመቱ ጉዕዞ ናብ ኣወሮጳ ተተሓሓዞ፡፡

ኣኮይ ብዘይ ገለ ጸገም ሊብያ ስለ ዝኣተወ ኣነውን ኣይጽግመንን እዩ ኢለ ተበጊሰ” ይብል፡፡ ኣብ ሊብያ ብዛዕባ ዘሎ መስገደላት ዝነገረኒ ሰብ ኣይነበረን፡፡

ሱዳን ንፈይሰል ኣይጠዓሞን፡፡ ኣዲኡ ገንዘብ እናሓወለትሉ ይናበር እምበር ጽምዋን ናይ ስደተኛነት ጸቕጢን ክጻወሮ ኣይከኣለን፡፡

.

“ብዛዕባ ሊብያ ምስ ሰማዕኩ ክላ ካብ ሱዳንዶ ከይከፍእ ! ኢለ ሓሰብኩ” ይብል ፈይሰል፡፡ “ወዲ ዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት እየ፤ ገርሂን ዘይበሰልኩን ስለዝነበርኩ ክሳብ ክንደይ ጽንኩር ምንባሩ ክግምት ኣይከኣልኩን” ድማ ይብል፡፡

ከም ሰቡ ፈይሰል እውን ምስቶም ኣብ ኦምዱርማን ዝርከቡ ሰምሰርቲ ተራኸበ፡፡ ኦምዱርማን ካብ ርእሰ ከተማ ሱዳን (ካርቱም) ንሰሜን ወገን ዝርከብ ናይ ኣግማልን ኣቕሑን ዕዳጋ ኮይኑ ካብ ቀረባ ግዜ ኣትሒዙ ግና ናይ ሰምሰርቲ መናሃርያ እውን እዩ፡፡ እዞም ሰምሰርቲ ኣውሮጳ ክሰግሩ ንዝደልዩ መንእሰያት ይራኸቡ::

ኣብ ኦምዱርማን ፌይሰል ነቲ ዝተሓላለኸ ዓለም ሰምሰርቲን ምትላሎምን ተላለዮ፡፡ ዘየቋርጽ ሓለዋ ዶባት ስለዝነበረ ኸኣ ፌይሰል ምስ 120 ርእሱ ካብ ቤት ናብ ቤት ክቕይሩ መከራኦም ርእዮም እዮም፡፡ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ናይ ሱዳናውያን እተኸድኑ ሰባት ናብቲ ፌይሰልን እቶም ካልኦት ሰገርቲን ተዓቚቦምሉ ዝነበሩ ገዛ ብምእታው ዘለዎም ገንዘብን ንብረተን ኩሉ ከረክቡ ወይ ንቤት ማሕቡስ ከእትውዎም ምዃኖም ኣፈራርህዎም፡፡

ፈይሰል ኣብ ሱዳንን ሊብያን ዘሕለፎ ዛንታ ኣብዚ ስማዕ፡፡

ጉዕዞ ምድረበዳ ናብ ኣጃቢያ ኩሉ ዓይነት ሕሰምን መስገደልን ዝመልኦ እዩ ኔሩ፡፡ ንእሽቶ ካብ ሕጎም ሰትት እንተ ኢልካ ሰበይቲ፤ ቆልዓ ከይበሉ ንኹሉ እዮም ብበትሪ ዝኣትዉዎ፡፡ ካብ ሓለዋ ዶባት መታን ክሕብኡ እቶም ኣስገርቲ ነተን መካይን ብቴንዳ እየም ዝሽፍንወን፤ ዓቕልና ጸቢቡና ክሳብ ንመውት ከኣ ትንፋስ ይሓጽረና ኔሩ፡፡

ጥዕናዊ ኩነታት ፌይሰል እንክረአ ብሰንኪ ክቱር ምቖትን ኣብተን ናይ ኣሳገርቲ መካይን ዘጋጠሞ ምዕፋንን ሕምም ኣዝማ ትመላለሶ እያ፡፡

ኣብ ኣጃቢያ ሕርቃን ብዘይካ ሕርቃን ሰምሰርቲ ብኣኽበርቲ ጸጥታ ከይተሓዙ ክቱር ፍርሒ ኔርዎም፡፡

ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ፖሊስ ናብቲ እኒ ፈይሰል ዝነበርዎ ገዛ ኣትዮም ኔሮም፡፡

“እቶም ፖሊስ ወንጀለኛታት ኢና መሲልናየም” ብምባል ይዝክር፡፡ “ሽጉጦም ናባይ ስለዘቕንዖዎ ብፍርሂ የንቀጥቅጥ እየ ኔረ፡፡” ብምባል ይዝክሮ፡፡

“ካብኡ ኣውጺኦም ወሲዶምና! መታን ቀልጢፍና ክንስጉም ናብ ባይታ ይትኩሱ ኔሮ.” ብምባል የዘንቱ፡፡

ወንጀለኛታት ዘይምዃኖም ምስ ኣረጋገጹ ናብ ድላዮም ክኸዱ ክፍንዉዎም ወሰኑ፤ እንተኾነ ክልተ ካብቶም ሰምስርቲ ዘይሕጋውያን ሰምሰርቲ ከም ዝኾኑ ምስ ነገርዎም እዚ ተቐየረ፡፡ ፌይሰልና ሒደት ካልኦትን ግና ተታሒዞም ናብ ማእሰርቲ ኣተዉ፡፡ .

ዛንታ ፌይሰልን ናይ ሰሃራ ጉዕዞኡን ኣብዚ ስማዕ፡፡

ዕለተ ቃለመሕትት: 1 December 2016  |  መወዳእታ ዝተዓረየሉ: 1 December 2016  |
ሓታቲ: Messai Ali  |  ጸሓፊት: Christa Awuor Odinga  |  ቀራጺ: Max-Michel Kolijn