Search

ፍርሕን ጭንቐትን

ካብቲ ቐዳማይ ጭንቐት ናብቲ ካልኣይ

00

ታሪኽ እዮብ

“እቶም ከምዚ ዓይነት መገሻ ፈጺሞም ከብቅዑ ብዛዕባ ኤውሮጳዊ ህይወቶም ፎቶታት ኣብ ፈይስቡክ ዚዝርግሑ ካብቶም ብቐጥታ ሰብን ዚቐትሉ ንላዕሊ ቀተልቲ ሰብ እዮም።” ይብል፡ ናብ ሓምሳ ዓመት ዚቃረብ እዮብ።

ወርሓት ነሓሰ፡ ሙቐት ኣብ ዝነበረሉ ኣጋምሸት ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገር ጣልያን እዩ። ኣዩብ ኣብ ከተማ ሮማ ኣስታት ሰለስተ ሰሙናት ተቐሚጡ፡ ከም ኩሎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ድማ ናብ ሚላኖ ካብኡውን ንሰሜን ኤውሮጳ ኪኸይድ መደባቱ ወዲኡ። ኩሉ ንብረቱ ኣብ ሓንቲ ንኸይትጠፍእ ዓቲሩ ዝሓዛ ከረጺት ኣቐሚጡዎ ነበረ።

ከም ኩሎም ኣብ ሱዳን ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ዚቕመጡ ኤርትራውያን፡ ንሱ ድማ ብወገኑ ናብ ኤውሮጳ ዚብገሱን ዚዕወቱን ገንዘብ ናብ ስድራቤቶምን ናብቶም ኣብ ካምፕ ዘለዉ ብጾቶምን ዚልእኩ ሰባት ርእዩ። ናይቲ ኣብ ኤውሮጳ ምስ ኣተዉ ዚረኽቡዎ ናይ ዓወቶም ስእልታት ኣብ ኩሉ መራኸቢ ብዙሃን ብብዝሒ ይረአ ነይሩ፡ ይኹንምበር፡ ነቲ ሓቅነት ብምሕባእ ከም ዘህርፍ ኮይኑ ኢዩ ዚቐርብ ነይሩ። ነቲ ስእልታትን፡ እቶም ጎረባብቱ ናይቶም ናብ ኤውሮጳ ብምኻድ ዝተዓወቱ ዝሰደዱዎ ገንዘብ ኪቕበሉ ኸለዉ ብዓይኑ ምስ ረኣየ ንሱውን ንወጻኢ ኪኸይድ ወሲኑ።

እዮብ ብሓገዝ ዕሱባት መሰጋገርቲ ካብ መዓስከር ሸጋራብ ናብ ካርቱም ተሳጊሩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ሱዳን፡ ንዚቕጽል ጕዕዞኡ ዚኸውን ገንዘብ ንምርካብ ስራሕ ኪረክብ ፈቲኑ። ኣብ ካርቱም ዘሕለፎ ህይወት ኣጸጋሚ ኾይኑ ረኺቡዎ። ኣዩብ ነቲ ስራሕ ንምርካብ ኣድላዪ ዝኾነ ፍልጠት ቋንቋ ዓረብ ኣየማለአን።

እዮብ ካብ መዓስከር ወጺእካ ናብ ወጻኢ ሃገራት ምጋሽ ዝነበሮ ውሳነ ንዚምልከት ዝሃቦ ጸብጻብ ንስማዕ፤

ድሕሪ ወርሕን ፈረቓን ኣብ ካርቱም ምጽናሕ፡ እዮብ ኣብ ሓንቲ ጽቕጥቅጥ ዝመልኣ ፒክኣፕ ገይሩ ንሊብያ ተበጊሱ። እታ ፒክኣፕ ብጠገለ ዘይብሉ ናህሪ ትጎዓዝ ነይራ፡ ኣዩብን እቶም ካልኦት ተጓዓዝትን ድማ ንኸይወድቁ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ነበሩ፡ ብፍላይ ከኣ እቲ ዘዋራይ፡ ዝኾነ ሰብ እንተ ወደቐ ደው ከም ዘይብል ሓቢሩ ስለ ዝነበረ። ኣብ ሊብያ ምስ ኣተዉ እቶም መሳገርቲ ተቐቢሎምዎም፡ ኪሃርምዎምን ከሳቕዩዎምን ድማ ጀሚሮም። ብተወሳኺ እቲ ዝነበሩዎ ቦታ ኣብ ትሕቲ እቶም ኣይሲስ ዚብሃሉ ውድባት ኢዩ ነይሩ፡ እቶም መሰጋግርቲ ድማ ነቶም ኣይሲስ ይፈርሁዎም እዮም።

“ኣብቲ ግዜቲ ተጣዒሰ፡ ግን ከኣ ነቲ ጕዕዞ ጀሚረዮ ነይረ፡ መምለሲ እንተ ዝረክብ ምተመለስኩ ግን ስለ ዝጀመርኩዎ ክውድኦ ነይሩኒ” ይብል እዮብ።

ሓደ ወርሒ ኣብ ሊብያ ድሕሪ ምጽናሕ ምስ ካልኦት ሓተትቲ ዑቕባን ስደተኛታትን ኮይኑ ብጃልባ ናብ ኤውሮጳ ኣምረሐ። እታ ጃልባ ንባሕሪ ዘይትበቅዕ ኣረጊትን ዓጠጥ እትብልን ኣብ ርእሲ ምዃና ኣማኢት ሰባት ድማ ሒዛ ነይራ። ድሕሪ ናይ ሸሞንተ ሰዓት ጕዕዞ እቲ ሞቶረኣ ደው ኢሉ። ብታሕቲ ድማ ማይ ክኣትዋ ጀሚሩ። ዕድል ኮይኑ፡ ሓንቲ ናይ ጣልያን መርከብ መጺኣ ኣድሒናታ።

ኣብ ሃገር ጣልያን ምስ ኣተዉ፡ ኣዩብን ብጾቱን ብቐዪሕ መስቀል ሕክምና ተገይሩሎም፡ ናብቲ ናይ መቐበሊ ቦታ ድማ ተወሲዶም። ድሕሪ ሒደት መዓልታት ኣዩብ ጕዕዞኡ ናብ ሮማ ካብኡ ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ጀሚሩ።

እዮብ ብሊብያን ብባሕርን ዝገበሮ ናይ ጕዕዞ ጸብጻብ ንስማዕ፥

“ሓደ ሰብ ካብ ሮማ ናብ ሚላኖን ጀርመንን ካብኡ ድማ ናብ ካልእ ሃገራት ኪቕጽል ኣለዎ፡ ማለት ከከም ድሌታቱ” ይብል። “እዚ እዩ እቲ ዝነበረኒ ሓበሬታ።”

ኣዩብ ኣብቲ ቃለምልልስ እተገብረሉ መዓልቲ ምስታ ናብ ሚላኖ እትኸይድ ባቡር ከይዱ፡ ከም ካልኦት ስደተኛታት ድማ ናብተን ዝበለጸ ናይ ስራሕ ዕድል ዘለወን/ን/ ከምኡውን/ ዝበለጸ ማሕበራዊ ሓገዝ ዚህባን ካልኦት ኤውሮጳውያን ሃገራት ኪበጽሕ ኪፍትን እዩ።

ዕለተ ቃለመሕትት: 24 August 2015  |  መወዳእታ ዝተዓረየሉ: 15 April 2016  |
ሓታቲ: Khaled Abdu Mohammedsaid  |  ጸሓፊት: Christa Awuor Odinga  |  ቀራጺ: Viktor Nordenskiöld