Search

ዛንታ ባቢሎን

እቲ ዝኸፈአ ይጽበየና ኣሎ

“ኣብ ምድረበዳ ሊብያ ዝነበረ ጉዕዞ ካብቲ ኣብ ባሕሪ ዝገበርናዮ ጉዕዞ ኣዝዩ ይኸብድ” ይብል ባይሎን፡፡ “ኣብ ባሕሪ ወይ ሞት ወይ ህይወት እያ፡፡ ከምቲ ኣብ ምድረ በዳ ዝህሉ ዓይነት ስቓይ የሎን፡፡ ሰባት ኣብቲ ምድረበዳ ክሞቱ ርእየ ኣሎኹ፡ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ሞይቶም፡፡” ይብል ወሲኹ፡፡

ባይሎን ኣብ ዕስራታት ዝርከብ መንእሰይ ኮይኑ፡ ኣብ ሱዳን ካብ ስደተኛትት ስድራ ቤት እዩ ተወሊዱ፡፡ ኣብ ሱዳን እናሃለወ ምስቶም ኣኽበርቲ ጸጥታ ተገራጭዩ፡፡ በዚ ምኽንያት ጌሮም ናብ ኤርትራ ክንሰጐካ ኢና ኢሎም ኣፈራርህዎ፡፡  ካብ ማእሰርቲ ኣምሊጡ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ናብቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ሊብያ ኣምሪሑ፡፡

“ክልተ ቕነ ጌርና ኣብቲ ምድረባዳ፡፡” ይብል፡፡ “ሰባት ከም ተራ ነገር ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ክሞቱ ትርኢ፡፡ በቃ ከምዛ እንስሳ”

ኣብ ኢድ ሰምሰርቲ ሊብያ ምስ ኣተወ ባይሎን ብዙሕ ስቅያት ወሪድዎ፡ ብጥየት ተወቒዑ ከምኡውን ተዋሪዱን እዩ፡፡ ኣብ ጉዕዞ ምድረበዳ እቶም ሰምሰርቲ ንእሽቶ ተሕርቖም ነገር እንተጌርካ ብኣልማማ እዮም ኣብቲ ስደተኛ ዝተኩሱልካ፡፡ከይንቕተል ብፍርሒ ተዋሒጥና ኢና ኔርና፡፡ .

“ንሓደ ብጻይና ኣብ ቅድሚ ዓይንና ሰዪፎሞ” ብምባል ይዝክር ኣዒንቱ ብተስፋ ምቚራጽ ንርሑቕ ትዝታ እናኾብለላ፡፡ “ናብተን ናይ ጽዕነት መካይን ቅዲ ምጽዓኖም ገሪፎምና፡ ሓደ ካባና ክልቲኡ ኣእዳዉ ተሴሩ፡፡,” ብምባል የዘንቱ፡፡

ባይሎን ኣብ ሊብያ ዝገበሮ ጉዕዞ ኣብዚ ስማዕ፡፡

ድሒኑ ናብ ዓዲ ጣልያን ምስ ኣተወ፡ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክኣቱ ጉዕዞ ጀመረ፡፡

“ኣብ ካምፕ ክልተ ቕነ ምስ ገበርና፡ መንበሪ ፍቐድ እምበር ስራሕ ከም ዘይህቡና ምስ  ነገሩና ዕጫይ ኣብ ጽርግያ ምንባር ምዃና በርሃለይ” ይብል፡፡

ካብ ካላይስ (ፈረንሳይ) ናብ ዓዲ እንግሊዝ ምስጋር ኣዝዩ ኣሸጋሪ ህይወት እዩ፡፡ባይሎን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ክሰግር ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ብዙሕ ግዜያት ብኣኽበርቲ ጸጥታ ተታሒዙ”ዩ፡፡ ሓደ ብጻዩ ኸኣ ኣብ ልዕሊ ባቡር ተወጢሑ ክሰግር እናፈተነ ኤለክትሪክ ሒዝዎ ሞይቱ፡፡

እዚ ኩሉ ሽግራት ሓሊፉ ከብቅዕ ብሪጣንያ ከምቲ ዝሓለማ ኮይና ኣይረኸባን፡፡

“ካብ ኢጣልያ እንተ ዘይሰጊርካ መወዳእታኻ ግዳም ሓደር ኢኻ ክትከውን እዮም ኢሎምኒ” ይብል፡፡

“ኣብዚ መጺአ ቃለ-መጠይቕ ምስ ገበርኩ ግን ሕቶይ ተነጺጉ፡፡” ይብል ንብዓት ስዒርዎ እናተነኽነኸ፡፡

ባይሎን ተጠሪዙ ናብ ሱዳን ክምለስ ተኽእሎ ኣሎ፡፡

ዛንትኡ ስምዕዎ

ዕለተ ቃለመሕትት: 29 June 2016  |  መወዳእታ ዝተዓረየሉ: 29 June 2016  |
ሓታቲ: Messai Ali  |  ጸሓፊት: Christa Awuor Odinga  |  ቀራጺ: Max-Michel Kolijn