Search

Andemariam's story

Tricked

“ሰባት ከጋግዩኻ ይኽእሉ አዮም” ይብል ዓንደማርያም፡፡. “ንሓደ ከማይ ታክሲ ዝዝውር ሱዳናዊ ብዛዕባ ዘሎኒ መደባት ምስ ኣዕልልክዎ፡ ሊብያ ዘይትኸይድ ኣብኡ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣሎ” ኢሉኒ ይብል ወሲኹ፡፡

ዓንደማርያም  ኣብ ዕድመ ኣርብዓታት ዝርከብ ኤርትራዊ ስደተኛ እዩ፡፡ ክትሪኦ ግና ካብኡ ኣጸቢቑ ዝዓቢ ይመስል፡፡ ሰብነቱ ድኹም እዩ፡ ክሰርሕ እንከሎ ድማ መሓውሩ የንቀጥቅጥ፡፡ ጥዕና የብሉን፡፡ ኣብ ኣውሮጳ ካብ ዝኣቱ ዓመቱ ኮይኑ”ሎ፡ ግና ጥዕና ይብሉን፡፡ ኣውሮጳ ክኣቱ ዝኾነ መደብ ኣይነበሮን፡ ፈጺሙ ኣብ ውጥኑ ኣብ ዘይነበረ ጉዕዞ እዩ ኣትዩ፡፡ እዚ ቃለ-መጠይቕ ኣብ ዝገበርናሉ ግዜ ዓንደማርያም ተቐማጢ ሙኒክ ጀርመን እዩ ኔሩ፡፡

ዓንደማርያም ናይ ስራሕ ዕድላት ኣሎ ብዝብለ ወረ ተታሊሉ ናብ ሊብያ ጉዕዞ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ሱዳን እናሰርሐ ንዓሰርተ ዓመት ተቐሚጡ ኔሩ፡፡

“ሊብያ ምስ ኣተና ተኣሲርና” ይብል፡፡

“ምሸት ምሸት ሓውሉ እናበሉ ይቕጥቅጡና ኔሮም” ይብል ወሲኹ፡፡. “ነብስና ንሕጸብ ኣይነበርናን፡ ሕማም ቆርበት ጌርና፡ ሳሓ የሳቕየና ኔሩ፡፡” ብምባል ነቲ ወርሒ ምሉእ ዘሕለፎ ማእሰርቲ ይዝክሮ፡፡

ዓንደማርያም ንዝሃቦ ምስክርነት ተሞክሮኡ ኣብ ሊብያን ጉዕዞ ባሕሪን ኣብዚ ስማዕ፡፡

ኣብ ባሕሪ ሃላዋተይ ኣጥፊአ ኔረ፡፡  ኣብ ሆስፒታል ጣልያን እየ ተበራቢረ፡፡ ንሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ ዕውለት ከም ዝነበርኩ ሽዑ ፈሊጠ፡፡ “ሞይተ ድየ ወይስ ብህይወት እየ ኔረ ዝፈልጦ ኣይነበረንን” ይብል፡፡ “እቶም ኣብ ዙርያ ዝነበሩ ሰባት ኣዕራብ ድዮም ፈረንጂውን ኣይፈለጥኩን”፡፡

ኣብ ሆስፒታል እናሃለወ ምስ ሓደ ዓረባዊ ተላልዩ፡፡ ብእኡ ተሓጊዙ ከኣ ደሃይ ስድርኡ ጌሩ፡፡ ምስ ሓሾ ኣብ ዓዲ ጣልያን ስራሕ ክረክብ ከም ዘይክእል ፈለጠ፡፡ ንሕክምና ዝሓሸ ሃገር እዩ ሰሚዑ ከኣ ከም ብዙሓት ስደተኛታት ናብ ጀርመን ኣምሪሑ፡፡

ዓንደማርያም ኣብ ሊብያ ኣብ ባሕሪ ድሕሪ ዘጋጠሞ ዕውለት ሕጂ ውን ከንብብ ኣይክእልን፡ ምድንዛዝ ከኣ ሓሓሊፉ የጋጥሞ እዩ፡፡

“ኣእጋረይ ለሚሱ እዩ ኔሩ፡፡ ሎሚውን ሰለይ እናበልኩ እየ ዝጎዓዝ፡፡” ይብል፡፡

“ከንብብ ይኹን ቁጽሪ ተሌፎን ከለሊ ይጽገም እየ” ይብል ወሲኹ፡፡. “ኣዒንተይ የሕምመኒ እዩ፡ ስለ ምንታይ ግና ኣይፈልጥን”

እዚ ቃለ መጠይቕ ኣብ ዝገበርናሉ ግዜ ዓንደማርያም ቀጻሊ ክንክን ሕክምና እናተገብረሉ ኣብ ጀርማን ን 11 ኣዋርሕ ተቐሚጡ፡ ውሳነ ሕቶ ዑቕባኡ ኣብ ምጽባይ እዩ ኔሩ፡፡

ዕለተ ቃለመሕትት: 29 June 2016  |  መወዳእታ ዝተዓረየሉ: 1 December 2016  |
ሓታቲ: Messai Ali  |  ጸሓፊት: Christa Awuor Odinga  |  ቀራጺ: Max-Michel Kolijn