Search

ዛንታ ኣኽበረት

“ሰባት እቲ ጕዕዞ ኣሸጋሪ ከም ዝነበረ ይነግሩኒ ነይሮምን። ይርድኣኒ ነይሩ፡ ግን ክሳዕ ክንድዚ ኣሸጋሪ እዩ ኢለ ኣይሓሰብኩን”

34 ዓመት ዝዕድመኣ ኣኽበረት ዘናዊ ኣብ ጀርመን እትቕመጥ ኤርትራዊት ስደተኛ እያ። እቲ ብሱዳንን ሊብያን ገይሩ ካብ ኤርትራ ናብ ኤውሮጳ ዝቐጸለ ጕዕዞኣ ብ2012 እዩ ጀሚሩ። ኣብቲ ጕዕዞ ክትሳተፍ መደብ ኣይነበራን፡ ግን ህይወት ኣብ ሱዳን ስለ ዝመረራን ካልኦት ድማ ኪስደዱ ምስ ረኣየትን ንሳውን ክትብገስ ወሲና።

ብዛዕባዚ ጕዕዞዚ ከምኡውን ዚስዕቦ ጸገማትን ሰሚዓን ፈሊጣን ነይራ። ይኹንምበር ምስ ተበገሰት እቲ ጸገማት ካብቲ ዝሓሰበቶን ዝተዳለወቶን ንላዕሊ ኾይኑ ረኺባቶ።

“እቲ ጕዕዞ ኣሸጋሪ ከም ዝኸውን እፈልጥ ነይረ፡ ኣብቲ ምድረበዳ ጥሜትን ብርቱዕ ሃሩርን ቍርን ከም ዘሎ ሰሚዐ ነይረ” ትብል።  “ምስ ተበገስኩ እየ ክሳዕ ክንደይ ብርቱዕ ምዃኑ ዝፈለጥኩ” ብምባል ድማ ትድምድም።

ንሳ ከም ካልኦት፡ በቶም ነቲ ኩነታት ጕዕዞ ኣቃሊሎም ዝነግሩ መሰጋገርቲ እያ ተታሊላ። ኣብ ሓንቲ ፒክኣፕ 18 ሰባት ጥራይ ከም ዚስቀሉ እያ ተነጊራ፡ ይኹንምበር ኣብታ ፒክኣፕ እተሰቕሉ ዕጽፊ እዮም ነይሮም። ንሳ ምስ ካልኦት ኣብቲ ጋቢና ተጸቓቒጣ ከይትወድቕ ትፈርህ ነይራ፡ ከመይሲ እታ ማኪና ሰብ ወዲቑ ኢላ ደው ኣይትብልን እያ።

ኣኽበረት ብሱዳንን ሊብያን ዝፈጸመቶ ጸብጻብ ጕዕዞ ስምዑ።

እታ ኣኽበረትን ካልኦትን ዝነበሩዋ ጃልባ ኣብ ባሕሪ ተሰቢራ፡ ምኻድውን ኣብያ፡ ሒዛቶም ስቕ ኢላ ኣብ ባሕሪ ክትንሳፈፍ ድማ ጀሚራ።

ኣብቲ ጫፍ ናይታ ጃልባ ስለ እትጽጋዕ እቲ ባሕሪ ምስ ገጨበካ ኩሉ ኣካላትካ ብጨው እዩ ዚኽደንትብል ኣኽበረት።

ድሕሪ ናይ ሰዓታት ዕላማ ዘይብሉ ምንስፋፍን ጥሜትን ብርቱዕ ጽምእን ብናይ ኢጣልያ ሓለውቲ ገማግም ባሕሪ ኪድሕኑ ክኢሎም።

ኣብ ባሕሪ ኣብ ሓንቲ ጠርባስ ጃልባ ምስ እትኸውን ብዛዕባ ሞት ጥራይ ኢኻ እትሓስብትብል ኣኽበረት. “ሕጂ ደኾን እመውት እኸውን እናበልካ ኢኻ እትሓስብ።

ኣኽበረት ናብ ኢጣልያ ምስ ኣተወት ናብ ጀርመን ክትቅጽል መዲባ፡ ከመይሲ ኢጣልያ ንደለይቲ ዕቝባ ኣጸጋሚት ሃገር ምዃና ትፈልጥ ስለ ዝነበረት።

ኣብ ጀርመን ምእታዋ ተሓጒሳ ግን ጌና ጸገማት ይጓነፋ እዩ፡ ኣውራ ድማ ቋንቋ ጀርመን ዘይምኽኣላ እዩ።

ነቲ ኣኽበረት ብዛዕባ ሓድሽ ህይወት ኣብ ኤውሮጳ ዝሃበቶ ጸብጻብ ስምዑዎ።

ዕለተ ቃለመሕትት: 7 June 2016  |  መወዳእታ ዝተዓረየሉ: 9 June 2016  |
ሓታቲ: Messai Ali  |  ጸሓፊት: Christa Awuor Odinga  |  ቀራጺ: Max-Michel Kolijn