Warning: Use of undefined constant DATABASE_SERVER - assumed 'DATABASE_SERVER' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/tellingt/public_html/wp-config.php on line 32

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/tellingt/public_html/wp-config.php:32) in /home/tellingt/public_html/wp-content/plugins/sg-cachepress/class-sg-cachepress.php on line 311
ዛንታ ኣሕመድ – ግድነት ዝሕለፍ መስገደል - ምንጋር ሓቀኛ ታሪኽ
Search

ዛንታ ኣሕመድ

ግድነት ዝሕለፍ መስገደል

ዛንታ ኣሕመድ – ግድነት ዝሕለፍ መስገደል

“እዞም ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝውለዱ ምናልባት እዚ ኣይርድኦምን ይኸውን፤ ግና ንሕና ነዚ ጉዕዞ ክንጅምሮ እንከሎና እንታይ ከም ዝገጥመና ንፈልጥ ኔርና ኢና” ይብል ኣሕመድ፡፡ “ኣብቲ ምድረበዳን ባሕርን ከም እንመውት ንፈልጥ ኔርና፡፡ ግና እንታይ ምርጫ ኸ ኔሩና፡፡” ይብል ዝሓሸ ህይወት ንምንዳይ ካብ ኤርትራ ድሕሪ ምስንባቱን ዝሓለፎ ኣዝዩ ሓደገኛ መንገዲ እናዘከረ፡፡ ኣሕመድ ብ 2014 እዩ ካብ ኤርትራ ወጺኡ፡፡ ኣብ ሱዳን ዓሰርተ መዓልታት ድሕሪ ምቕማጥ ከኣ ናብቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ጉዕዞ ሊብያ ኣተወ፡፡ ጉዕዞ ጅምር ምስ በለ ከኣዩ ኣሕመድ እቲ መጠን ጽንኩርነቱ ክርዳእ ዝኸኣለ፡፡

ኣሕመድ ምስ ካልአት ብምዃን ካብ መኪና ወሪዶም ንትሽዓተ መዓልታት ብዘይ እኹል ማይን መግብን ኣብቲ ምድረበዳ ሊብያ ተደርብዮም፡፡ ኣብቲ ግዜያት ሽዱሽተ ሰባት ብጽምእን ጥሜትን ክሞቱ ኣሕመድ ብዓይኑ ርእዩ፡፡

“እቲ ዝኸፍአ ነቶም ብጽምኢ ዝሞቱ ንጣብ ማይ ንክረኽቡ ክረድኦም ኣብ ዘይክእለሉ ኩነታት ምንባረይ እዩ” ብምባል ይዝክር፡፡

ውዒሉ ሓዲሩ እቶም ኣስገርቲ ካልኦት ሰገርቲ ጽዒኖመ ተመልሱ፡፡ ከም ተራ ኣቕሓ ተጨቓጪቖም ናብቲ ገያጽ ጎቦታት ጉዕዞኦም ቀጸሉ፡፡

ዛንታ ጉዕዞ ኣሕመድ ናብ ሊብያ ኣብዚ ስማዕ፡፡

ጃልባኦም ብምሒር ጽዕነት ሰብ ማይ ክተልሑኽ ጀሚራ ብ ሓይልታት ሓለዋ ገማግም ኢጣልያ ምስ ደሓኑ ኣሕመድ ካልእ ጉዕዞ ይጽበዮ ነበረ፡፡ ኣካላውን ኣእምሮኣዊን ምድላው ዝሓትት ጉዕዞ፡፡ ኣብ ኣውሮጳ ኣትየ እየ፤ ደጊም ካብ ሓደጋ ናጻ እየ ኢሉ ሓሰበ፡፡ዝያዳ ብድሆ ይጽበዮ ምህላዉ ኣይገመተን፡፡

ኣሕመድ ኣብ ኢጣልያ ዓሰርተ መዓልታት ተቐመጠ፡ ናብ ብሪጣንያ ክኸይድ ከኣ ወሰነ፡፡

 “ኣብ ጣልያን ሰባት ኣብ ጽርግያ ይድቅሱ፤ ዝግደሰሎም ሰብ ውን የሎን” ይብል፡፡ “ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ሕማቕ ኩነታት እዮም ዘለዉ፤ ማንም ቁሊሕ ኢሉ ዝርእዮም የሎን “ ይብል ርእሱ እናነቕነቐ፡፡

ካብ ጣልያን ናብ ፈረንሳይ ተጓዒዙ ናብቲ ሕሱም ጫካ ካላዪስ ኣተወ፡፡  ምሸት ምሸት ናብራ ስደተኛታት ናብ ጭርጭር ድሙን ኣንጭዋን እዩ ዝቕየር፡፡ ካብ ኣኽበርቲ ሕጊ ክትሕባእን መካይን ጽዕነት ተሳፊርካ ናብ እንግሊሽ ቻናል ክትከይድ ምፍታንን ኩሉ ጭርጭር ዓበደ እዩ፡፡

ድሕሪ ብዙሕ ፈተነታት ኣሕመድ ኣብ ሓንቲ ሎሪ ተጻዒኑ ናብ ብሪጣንያ ኣተወ፡፡ እዚ ቃለ መሕትት ኣብ ዝተገብረሉ ግዜ ኣሕመድ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣሕሊፉ ኣሎ፡፡ ብዙሕ ሽግራት እዩ ኣሕሊፉ፤ ይኹን እምበር ብዛዕባ መጻኢ ሕጂ እውን ትስፉው እዩ፡፡

ዛንትኡ ኣብዚ ስማዕ፡፡

ዕለተ ቃለመሕትት: 1 December 2016  |  መወዳእታ ዝተዓረየሉ: 1 December 2016  |
ሓታቲ: Messai Ali  |  ጸሓፊት: Christa Awuor Odinga  |  ቀራጺ: Max-Michel Kolijn