Search

ፈተናን መከራን

ፈታኒ ጉዕዞ ኣብራሃም ናብ ኤውሮፓ

00

ፈተናን መከራን

“ዛንታኦም ኪነግሩኻ ዚኽእሉ ተመለስቲ ወይ እተሰጐጉ ሰባት ኣይትረክብን።” ይብል ኣብራሃም። “ልክዕ ከምቲ ምውታን ካብ ሰማይ ተመሊሶም ብዛዕባ ሰማይ ኪነግሩኻ ዘይክእሉ እዩ።”

ንሕና ምስ ኣብራሃም ንርከብ። ኣብራሃም 20 ዓመት ዝዕድመኡ ንጡፍ ኤርትራዊ ስደተኛ እዩ። ኣብ ሓንቲ ኣብ ቦሎኛ ብናይ ኤሪትራውያን ኤን ጂ ኦ እትካየድ ንእሽቶ ገዛ ኢና ዘሎና።

ኣብራሃም ከም ካልኦት ስደተኛታት፡ ንኤርትራ ኪገድፋ ኸሎ ብዛዕባ እቲ ኪፍጽሞ ዝነበሮ መገሻ ድሩት ፍልጠት ጥራይ እዩ ነይሩዎ። ናብ ካርቱም ኢሉ ኢዩ ተበጊሱ። ካርቱም ነቶም ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተበጊሶም ብማእከላይ ባሕሪ ገይሮም ንኤውሮጳ ኪሰግሩ ዚደልዩ ቀንዲ መነሃርያ እያ። ዕላማ ኣብራሃም ከኣ ከም ካልኦት ብጾቱ ኣብዛ ኸተማ ሰሪሑ ንመገሻኡ ዚኸውን ገንዘብ ንምእካብ እዩ።

ግንከ ኣብ ሱዳን ኾይኑ ብዛዕባቶም ብማእከላይ ባሕሪ ገይሮም ንኤውሮጳ ኪሰግሩ ዚፍትኑ ዝነበሩ ሰባት ዝወርዶም ዝነበረ ኣሰቃቒ ነገራት ይሰምዕ ነይሩ። ኣብ ሱዳን ኮይኑ፡ ሰሪሑ እኹል ገንዘብ ኣኪቡ ፓስፖርት ካብ ጸሊም ዕዳጋ ገዚኡ ብነፋሪት ንኤውሮጳ ኪኣቱ ወሲኑ።

ግን ከምቲ ሓሳባቱ ኣይኮነሉን።

“ዕላማይ ገንዘብ ኣኪበ ካብ ሱዳን ብነፋሪት ቀሲነ ክወጽእ እዩ ዝነበረ።” ይብል ኣብራሃም “ እቲ ንሊብያ ዚወስድ መገዲ ከይመርጾ የፍርሃኒ ነይሩ። ”

“ብቱርኪ ጌርካ ምጕዓዝ ዚብል ትልመይ ኪቕይሮ ተገዲደ፡ ከመይሲ ሓወይ ካብ ኤርትራ ስለ ዝመጸኒ” ብምባል ይቕጽል።

ነቲ ኣብራሃም ብዛዕባ ካብ ኤርትራ ዚጅምር ጕዕዞኡ ዚህቦ ጸብጻብ ስምዑዎ።

“እቲ ምድረበዳ ኣሸጋሪ ምዃኑ ዳርጋ ተረዲኡኒ ነይሩ።” ይብል ኣብራሃም። “ግን ክሳዕ ክንድዚ በዳሂ ኣይመሰለንን” ብምባል ይገልጽ።

ኣብራሃም ምስ ብዙሓት ካልኦት ሰባት ኮይኑ ኣብ ሓንቲ ጽቕጥቅጥ ዝመልኣ ፒክኣፕ ተሳፊሩ ኣብቲ ናይ ሱዳንን ሊብያን ምድረበዳ ይጎዓዝ።

“ኣብቲ መገዲ ገሌና ካብታ ፒክኣፕ ንወድቕ እሞ፡ ተንሲእና ጎዪና ነርክባ” ብምባል የስተንትን።

ድሕሪ ናይ ሸውዓተ መዓልቲ ናይ ማኪና ጕዕዞ፡ እቶም ሱዳናውያን ዘይሕጋውያን ኣሳገርቲ፡ ኣሕሊፎም ነቶም ሊብያውያን ሂቦምና፡ ሽዑ ኸኣዩ እቲ መከራናን ስቓይናን እተጀመረ።

“ካብ ሊብያ ግድን ናብ ኤውሮጳ ምስጋር እንተ ዘይኮይኑ ካልእ ኣማራጺ የልቦን።” ይብል ኣብራሃም።

ነቲ ናይ ኣብራሃም ናይ ሊብያ ተመክሮ ስምዑዎ።

ኣብ መወዳእታ፡ ኣብራሃም ካብቶም ብጃልባ ገይሮም ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ እተጓዕዙ ውሑዳት ሰባት እዩ ነይሩ። ግን ዕድሉ ግዲ ኾይኑ እታ ጃልባ ማይ ከተእቱ ጀሚራ። ድሕሪ ሰለስተ መዓልታት ብማይ እተእቱ ጃልባ እተኻየደን ተስፋ ዘይነበሮን ናይ ባሕሪ ጕዕዞ፡ ብመርከበኛታት ተረዲኦም ንሃገር ጣልያን ተወሲዶም።

ኣብ ሃገር ጣልያን ምስ ኣተዉ ኣብራሃም ናይ መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቡዎ፡ ግን ህይወት ከምቲ ዝደለዮ ኣይጸንሖን።

ነቲ ናይ ሃገር ጣልያን ጸብጻብ ህይወቱ ስምዑዎ።

ዕለተ ቃለመሕትት: 27 August 2015  |  መወዳእታ ዝተዓረየሉ: 21 April 2016  |
ሓታቲ: Messai Ali  |  ጸሓፊት: Christa Awuor Odinga  |  ቀራጺ: Max-Michel Kolijn